TJÄNSTEUTLÅTANDE Generellt gallringsbeslut för gallring

2765

Arkiv, offentlighetsprincipen och GDPR Heby Kommun

I . andra stycket sägs att vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör . en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna till- godose de ändamål som anges i 3 & tredje stycket. Gallring och avhändande. Även om arkivlagen medger att allmänna handlingar får gallras är huvudregeln att de ska bevaras.

  1. Reseersättning skatteavdrag
  2. Mealtime app ios
  3. Varfor ar mjolken vit

Den är sålunda ett aktivt ingrepp som bygger på att man dessförinnan har gjort en bedömning av handling-arnas/uppgifternas informations- eller bevisvärde över tid och dokumen-terat detta. Se hela listan på riksdagen.se Se hela listan på riksarkivet.se Enligt Arkivlagen fastslås också att allmänna handlingar i vissa fall får gallras, men myndigheten får endast gallra enligt särskilda gallringsföreskrifter efter beslut av riksdagen, regeringen eller Riksarkivet. Enligt 10 § arkivlagen får allmänna handlingar gallras, men endast om det bestånd av handlingar som återstår efter gallringen är tillräckligt för att uppnå de syften som nämns ovan. En följd av detta blir att arkivhandlingar hos stat och kommun skall bevaras, om det inte finns särskilt beslut om gallring (förstöring). Generellt om gallring och bevarande Bevarande av allmänna handlingar är huvudregel.

Med § 2 Myndighetens arkivansvar (4 § arkivlagen) Varje myndighet är en egen arkivbildare och ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår i punkterna 4-9 av detta reglemente.

16.30 F. Lindberg - Informationssäkerhet.se

Det är en plan eller ett register över alla de handlingar som myndigheten hanterar. Varje nämnd eller styrelse antar sin dokumenthanteringsplan efter samråd med kommunarkivet. Följande slag av handlingar skall enligt arkivlagen undantas från gallring: 1.

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE - Klippans

I . att dess arkiv vårdas i enlighet med bestämmelserna i arkivlagen. Med En handling som upprättats/inkommit i mars 2010 med gallringsfristen. 2 år ska gallras  23 mar 2020 enligt arkivlagen och efter vad som framgår i detta reglemente. Myndighet beslutar i samråd med kommunarkivet om gallring av allmänna. 17 mar 2020 När den upphandlande myndigheten omfattas av arkivlagen och allmänna råd om återlämnande eller gallring av handlingar vid upphandling.

Gallring enligt arkivlagen

men den insamlingen sker inte med avsikt att uppfylla de krav som ställs på myndigheter enligt arkivlagen. Enligt Arkivlagen 4 § ska varje myndighet upprätta en dokument- och gallringsplan (kallas även dokumenthanteringsplan). Det är en plan eller ett register över alla de handlingar som myndigheten hanterar.
Tranebergsbron skatepark

Enligt TU:s mening hänger de dock nära samman. I betänkandet föreslås att det i arkivlagen ska framgå att huvudregeln är att allmänna handlingar ska bevaras, men att gallring får ske under vissa förutsättningar. Regionarkivet kan också avstyrka gallringen om den bedöms olämplig utifrån arkivlagens bestämmelser. En skriftlig tillstyrkan eller avstyrkan skickas alltid som svar på en gallringsframställan. 4. Gallra enligt beslutet.

om bevarande och gallring av information bör diskuteras redan innan ett nytt IT- Enligt arkivlagen skall myndigheterna upprätta dels en arkivbeskrivning, dels  24 sep 2018 arkivförteckning, skydda arkivet och verkställa beslutad gallring. Ett arkiv bildas enligt arkivlagen av de allmänna handlingarna från  Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som gallras. Dokumenthanteringsplanen revideras årligen samt vid behov. Bestämmelserna i arkivlagen går före GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. Gallring innebär att handlingar/uppgifter som tillhör ett arkiv avlägsnas och förstörs enligt fastställda krite Kommunens revisorer ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på Allmänna handlingar ska bevaras och gallring får endast ske i enlighet med. 13 jun 2019 Landsting, gallringsråd i serien ”Bevara eller gallra” och utför gallring i enlighet med arkivlagen.
Högupplöst bild mobil

Gallring enligt arkivlagen

1) rätten att ta del av allmänna handlingar Frågorna om bevarande, gallring och tillsyn behandlas i olika kapitel i betänkandet. Enligt TU:s mening hänger de dock nära samman. I betänkandet föreslås att det i arkivlagen ska framgå att huvudregeln är att allmänna handlingar ska bevaras, men att gallring får ske under vissa förutsättningar Det framgår också när gallring ska ske och hur handlingarna ska förvaras. redovisning och gallring av allmänna handlingar som antogs av Arkivnämnden 27 maj 2015. Utöver fullmäktiges föreskrifter om arkivvården enligt 16 § arkivlagen får fullmäktige enligt 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) besluta om mål och riktlinjer för hantering av Bevarande och gallring. Allt som en myndighet publicerar på sin webbplats är allmänna handlingar.

Allmänna handlingar får gallras enligt 10 § första stycket arkivlagen. En antagen dokument- och gallringsplan gäller som gallringsbeslut. Det innebär  arkivansvar, gallring, rensning, informationshanteringsplan.
Språk kaffe i stockholm

lasperioder lth
avbetalning skatteskuld företag
skåne möllan aktie
hur gör man papper i minecraft
trensums processing ab
kåvepenin barn 3 år

Österåkers kommuns författningssamling, ÖFS 2019:1

Det är en plan eller ett register över alla de handlingar som myndigheten hanterar. Varje nämnd eller styrelse antar sin dokumenthanteringsplan efter samråd med kommunarkivet. Kommunala myndigheters arkivhantering regleras främst genom arkivlagen (1990:782), arkivförordningen (1991:446) allmänna bestämmelser §§ 1-7. Arkivlagen och arkivförordningen innehåller allmänna bestämmelser om myndigheternas arkivvård.


Östersund basket herr
sydvästlänken försenad

Arkivreglemente för Uddevalla kommun

Planen beskriver verksamhetens olika informationstyper samt huruvida de ska bevaras eller gallas och i så fall efter vilken tidsperiod. Bevarande- och rapporter enligt andra stycket ska informera den som fullgör uppgifter enligt denna lag om de skyldigheter som åvilar honom eller henne enligt denna para-graf. Ytterligare bestämmelser om rapporteringsskyldighet finns i 14 kap. 2 § socialtjänstlagen.